font-family: \'Open Sans\', sans-serif;Antrenörlük psikolojisi (DEAN SMİTH) – Taylan YERLİKAYA – Blog – Basketbol teknik,taktik bilgi ve yazılar.

Antrenörlük psikolojisi (DEAN SMİTH)

30 Aralık 2015

DEAN_SMİTHDean Smith’in (University of North Carolina- The Basketbol Bultein-Çeviri: Seyfi Kuştimur-Basketbol Forum) bir seminer konuşmasını aynen sunuyoruz:
“Başarılı antrenörlerin ortak noktaları vardır , çok iyi birer öğretmendirler .Oyuncularını ve yardımcı antrenörlerini motive etmekte, öğretmekte, yönlendirmekte ve onların arasındaki bağları güçlendirmekte birer ustadırlar. Özetlemek gerekirse, iyi öğretmenler iyi birer antrenördürler .

Başarılı antrenörler organizasyona özellikle önem verirler.Bütün bir sezon boyunca, belirledikIeri hedefe ulaşmak için en iyi drill’leri uygulatırlar .Antrenman programlarını en ince ayrıntılarına kadar düşünüp, hazırlarlar .Bilirler ki, amaçlarına ulaşmak için en iyi drill’leri bulmak ve bunları en iyi biçimde uygulatmak, temel bilgilerin öğrenilmesinde çok yardımcı olacağı gibi yıllar boyunca başarılı olacak bir takım yaratmalarına yardımcı olacaktır.
Dinlediğim ve izlediğim başarılı antrenörlerden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu şekilde derlediğ im bilgiler, ”ÇALlŞMA REHBERi” adını verdiğim bir el kitabını oluşturdu. Bu el kitabının hazır- Ianmasından amaç, antrenörlere çalışmalarında uygulayacakları dril’erin seçilmesinde, hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olabilmektir. Bu el kitabı her sezon başında tekrar gözden geçirilir ve sezon içinde her zaman başvurulan bir kaynak olarak kulIanılır .
1.Tekrar Alışkanlık Yaratır
Uygulamak istediğimiz hareketIeri parçalara ayırırız ve uygulanmalarında gerekli en önemli böIümlerini ayıklarız. Takım için elverişli hereketlerin seçilmesinden sonra bunları tekrar tekrar gözden geçiririz. Seçtiğimiz çalşma hareketleri içinden daha az önemli olan teknikler tamamen ayıklanır, yalnızca takımın uyguladığı sistem bütünü içinde en gerekli hareketler ve teknikler seçilir ve en iyi biçimde uygulanana kadar çalışmalar geliştirilerek sürdürülür.
Öğretirken geliştirici bölüm tüm metodunu benimseriz ve bölüme daha çok önem veririz. Bundaki nedenimiz öğrenilen tekniklerin alışkanlık haline dönüştürülmesidir.. Alışkanlık haline dönüştürülmüş hareket maç esnasında oyuncuların üstündeki baskıları azaltır.

2. Alan ve Zamanın En iyi Biçimde Değerlendirilmesi
Alan ve zaman çok önemlidir. Drill’lerde elverdiğince çok oyuncunun katılması sağlanır.Bir drill sırasında bütün oyuncuları hareket halinde tutmayı amaçlarız. ÇaIışmalar sırasında, oyuncuların motivasyonu ve onlara hareketlerIe ilgili gerekli bilgileri sürekli olarak verir ve tekrarlarız.

3. Çalışmanın sürekliliği
Bir drill’den diğerine zaman kaybetmeden geçmek temel prensiptir.Antrenmanın gerektirdiıi her türlü malzeme çalışma başlamadan önce hazır edilmelidir.
Antrenör olarak herşeyi açık açık ve ayrıntıları ile açıklamalıyız.Öz ve açık konuşma zaman kaybetmeden oyuncularımıza hareket halinde iken bile açıklamak ve göstermek istediklerimizi anlatma kolaylığı sağlayacaktır.Oyuncular,antrenörün etrafında durup onun konuşmalarını dinlemek ve hareketlerini izlemekle öğreneceklerini, çalışma ile çok daha çabuk ve kolay öğrenirler .
Antrenmanı belirli bir oyuncunun yanlış uyguladığı bir hareketin doğrusunu göstermek için dur- durmamalıyız. Bu oyunculardan antrenman sonrasında kendileri için ayırdığımız ”DÜZELTME” bö- Iümünde, bizimle hatalarını düzeltmek için kalmalarını isteriz. Bu düzeltme bölümü günlük antren- manlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Böylece daha çok yardıma gereksinme duyan oyuncularIa, diğer oyuncuların gelişmelerini engellemeden ve onların zamanIarını çalmadan çalışma olanağı elde edebiliriz.

4. Anlatımda Sadelik
Öğretilmek istenen tekniklerin birbirini tutmayan sözcükler veya çok uzun ve sıkıcı bir anlatımla öğretilmeye çalışılması oyuncuların akıllarını karıştırmaktan ve öğrenmelerini zorlaştırmaktan öteye geçemez. Bu tür konuşmalar oyuncuların sürantre olmaları kadar zararlıdır. Antrenör olarak oyuncularla konuşmalarımız her zaman sade, açık ve tümüyle öğreticidir. Bizim oyuncularımızla konuştuğumuz yegane dil budur. Bütün antrenörIerinde aynı dili kullanarak oyuncular tarafından daha kolay anla- şılmalarını sağlayacaklarından eminiz.

5. Antrenman, En iyisini Öğretmek ve Öğrenileni Sürdürmeyi Amaçlamalıdır
Antrenmanlarda hemen hemen hiç durmadan çalşmamıza karşın oyuncularımızın gösterdikleri ça- baları değerlendirip onların bilgilerini sürekli tazelemelerini sağlarız. Hiç bir zaman oyuncuların yalnız uygulamalı öğreneceklerini kabul etmeyiz, ancak, daha kolay öğrenebilmek için hem uygulama hem de yeterli bilgiyi edinmeleri gerekir.Hareketleri iyi uygulayan oyuncuları teşvik eder ve onları yüceltici sözlerle destekleriz. BöyIece bütün oyuncuların iyi uygulamanın ne demek o!duğunu anlamalarını sağladığımıza inanırız.
6. Oyuncuların Hareketlerini Ne Zaman Düzelteceğinizi, Ne Zaman Cezalandıracağınızı Bilin
Oyuncunun sahadaki kötü oyununu iki şekilde yorumlayabiliriz:

dean-smith1.Yetersiz Performans

2. Fiziksel ve ruhsal tembellik Diğer bir deyişle, yetersiz performansın nedeni gereken gücü harcamamanın sonucudur diyebiIiriz.Gereken gücü harcamamanın yorumunu şöyle yapabiliriz;fiziksel ve ruhsal yetenekleri sonuna kadar zorlamamak, özellikle baskı altında iken hissi davranışIarında düzenliliği sağlayamamak ve bunların ötesinde kötü antrenörlüğü de eklemek gerekecektir.

Bu tür yetersiz performans karşısında oyuncular cezalandırılmadan gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Eğer yetersiz performansın nedeni oyuncuların gerek fiziksel ve gerekse ruhsal açıdan gereken çabayı göstermemeleri ise bu tür oyuncular hemen cezalandırılmaIıdır.(Burada şu bilgiyi eklemek sanırım kız basketbolu ile uğraşan arkadaşları ilgilendirecektir.Bayanlar erkeklerin %78 oranında güce sahiptirler Fiziksel sınırlarını tamamen zorlamazlar .M.L.L.)
Elinden topu kaçıran, pasını dışarı veren oyuncuları cezalandıramayız, zira, bu gibi hatalarda oyuncuların iyi niyetine inanırız. Ancak, göstermeleri gereken çabayı esirgeyen oyuncuları asla aff etmeyiz ve gerekli cezaya çarptırırız.Oyuncuları cezalandırırken onların hoş!anmayacakları ancak yaptığı hatayı düzeltmesine yardımcı olacak bir yöntem uygularız. Bunu olumlu cezalandırma olarak tanımlayabiliriz.
Eğer bir oyuncu sürekli olarak aynı kural hatasını yapıyorsa, tek başına yarım saat süreyle bir odada yaptığı hatayı düşünmesini isteyebiliriz. Inancımız odur ki, eğer bir antrenör, oyuncularının hatalarını nasıl ve ne zaman düzelteceğini veya cezalandıracağını biliyorsa hak ettiği saygıyı kazanacaktır.

1.
İyi Hareketler Alkışlanmalıdır

Iyi hareketlerin ödüllendirilmesine her zaman özen gösteririz.Oyuncuların üstün çabalarına gösterdiğimiz saygı ve beğeni duygularımızı açıkça ortaya koymaktan mutluluk duyarız.
Ayrıca, uyguladığımız bütün drill’lerin yararını oyuncularımıza anlatırız.Amaçlarını, oyuncularına açıkca anlatmayan antrenörlerin yüzde yüz verim sağlayamayacakları şüphesizdir.AntrenmanIarda uyguladığımız drill’lere ilişkin, oyuncularımıza açıklamalar yapmak onları motive etmemiz sonucu daha çok çalışmalarına yol açacaktır.

8. Drill’ler En Çok Gereksinme Duyulan Konuları Kapsamalıdır
Antrenman ve drill’lerin planlanmasında her hafta esnek olmaya çalışırız.Hafta sonunda yapacağımız maçta galip gelebilmek için neler yapmamız gerektiğini ve oyuncularımızın son haftadaki form durumlarının iyice değerlendirilmesi sonucunda nasıl bir çaIışmaya gereksinme duyulduğu ortaya konur ve yeni haftanın antrenman programı elde edilen bu verilere dayanılarak hazırlanır.
Antrenman programımızı dikkatlice incelersek bir hafta belirli bir konuya ağırlık verirsek ertesi hafta bunun tam tersini yaptığımzı görebilirz. Şunu göz önünde bulundurmamız gerekir, antrenörIüğün en üst düzeyde bir organizasyonu gerektirdiği bir gerçektir.
Ancak, antrenman programının hazırlanmasında çok katı da davranmak takımın performasının haftadan haftaya yükselmesini büyük ölçüde engelleyecektir.

9. Drill’ler Tümüyle Uygulanabilir Olmalıdır
Gerek kitaplardan ve gerekse antrenör seminerlerinden birbirinden güzel ve ilginç drill’ler elde edilebilir .Eğer bir drill’i uygulamayı düşünüyorsak, öncelikle bizim sistemimize uyup uymadığını in- celeriz.
Oyuncuların antrenmanlarda bütün güçleri ile çalışmaları, maçIarda ne kadar iyi oynadıkları kadar önemlidir.Bu nedenle drill’ler oyuncularımızı maç günlerine en iyi şekilde hazırlayacak biçimde seçilir.Bir antrenör antrenmanın her dakikasının, maçın her saniyesine bir yatırım olduğunu düşünerek planlamasını yapmalıdır.

10. Drill Kendini Yitirmeden Siz Daha Önce Davranıp O Drill’i iptal Edin
Daha öncede belirttiğim gibi en temel hareketleri ve bu temel hareketleri uygulamayı sağlayacak en uygun drill’leri seçmeye özen gösteriniz.
Eğer oyuncularımızın bu drill’i uygulamaktan bıkıtklarını ve gevşek davrandıklarını görürsek oyuncuların drill’i öldürmelerine izin vermeden iptal ederiz. Eğer bu drill’in yararına inanıyorsak daha sonra yine uygulama olanakları ararız.

11. Drill’lerde Yarışma Havası Yaratmaya Çalışın
Antrenman sırasında drill’lerde yarışma öğesine önemle yer verilmelidir.Oyuncular yarışmayı se- verler. Zaten sahada olmalarının bir nedeni de yarışmaya hazırlanmaktır. Bu nedenle yarışmayı ant- renmanın hemen her anında her fırsatta sokmaya çalışırız.
Biraz düşünülürse bir çok yarışma fırsatları yaratılabilir.Drill’erimiz oyuncuların birbiriyle vücut temasına izin vermeyecek şekilde hazırlanır. Amacımız antrenmanlarda oyuncuların kendi kendileri ile yarışmalarına ve daha iyisini yapmalarına frsat vermektir .Bir diğer yol da günlük antrenmanların tümünün istatistiklerini tutmaktır. Zira, sporcular istatistiklerle yarışmayı severler.

University of North Carolina  Celebration of a Century Dean E. Smith Center Chapel Hill, NC Friday, January 12, 2010

12. Antrenmanların Sade Geçmesini Sağlayın
Hücum drill’lerini başlatmak için her zaman sesimizi kullanırız. Savunma drill’lerini başlatmak için de topun veya oyuncunun hareketini kullanırız,
Düdük veya benzeri bir aleti kulIanmamızın nedeni pratikliğine inanmamamızdır, Her drill’in biti- şinde yeni drill’e geçmeden oyuncuların başlangıç noktasına çok çabuk koşmasını isteriz, OyuncuIarın bizim talimatlarımız dışında hareketlerini kesmelerini veya kendi başlarına bir harekete başIamalarını istemeyiz,

13. Antrenman Programlarını ve Drillleri Önceden Hazırlayın
Bir çok antrenör antrenmanlarda oyuncularını nasıl çalıştıracakIarını ve neler yapmak istediklerini çok iyi bilirler ancak antrenmanlara hazırlıksız gittikleri için çoğu kez uygulatacaklarını unuturlar . Bunun sonucu drill’lerin sıralanmasında hatalar yapılacağından, antrenmanın akıcılığı ortadan kalkar ve çok kıymetli dakikalar boşa gitmiş olur,
Başarılı antrenörler antrenmanın verimliliğini sağlamak için antrenmanın içeriği, organizasyonu ve öğretim metodunun kıymetini çok iyi bildiklerinden antrenman planlanmasının ne kadar önemli olduğunu kavrarlar .
Antrenmandan önce antrenman programını bir kağıda yazarız.Programlarda oyuncuları tanım- Iarken X ve O’ların yerine, oyuncuların adını yazarız. Böylece drill’lerde oyuncular yerleştirirken zaman kaybetmemiş oluruz.
Sözlerime son verirken bana öğrettiklerinden dolayı bütün antrenörlerime teşekkürü bir borç bilirim. Yukarıda belirttiğim görüşlerimin gerek siz ve gerekse takımınıza yarar sağlamasını dilerim”
Bu görüşlere John Wooden’ın (Medalist flashback notebook 76-çeviri: Prof. Dr. Rüştü VÜCE- Basketbol Forum) küçük bir uyarısını da eklemek istiyorum.
GEREĞiNDEN FAZLA BiLGi AKTARIMI

”Oyunculara yeterinden fazla bilgi aktarmak, onlara öğrenebiIeceklerinden fazlasını vermeye çalışmak yeterince bilgi aktarmamaktan daha zararlıdır. Özellikle genç koçlar sabırsız bir davranış içerisinde oyuncuIarına bildikleri herşeyi öğretmeyi amaçlarlar.Bunu temelinde genç koçun oyuncusu üzerinde tecrübeli bir koç kadar konuya vakıf olduğunu hissettirmek arzusu yatar eğer çok şey öğretmek isterseniz bileceksiniz ki bir çok hususu en iyi şekilde gerçekleştiremeyeceksiniz.

BENZER YAZILAR

Basketbolda Stagger Pick Stagger (sıralı) pickte de, double pick gibi screeni kuran iki oyuncu vardır. Sıralı screenin double pickten farkı, screen yapan oyuncuların yan yana ...
Alanya Belediyespordaki görevimden ayrıldım.... 15 Aralık 2015 tarihi itibari ile Alanya Belediye Spordaki A takım görevimden ayrılmış bulunmaktayım .Çalıştığım süre içinde birlikte olduğum tüm ...
Ball handling Fundamental. BALL HANDING + FUNDEMENTAL ÖZELLİĞİ İki numara pozisyonundaki oyuncunun takımın off guardı da olacağı düşünülürse fundemental özelliklerinin ve topa ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir